Forretningsbetingelser

Pakkerejser solgt af Bifrost Rejser ApS er omfattet af "Lov om pakkerejser". Bifrost Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 2636) og dermed underlagt Rejseankenævnets bestemmelser.

Arrangement

Vores rejser er arrangeret af Bifrost Rejser i samarbejde med underleverandører, dvs. lokale rejsearrangører, hoteller, flyselskaber og andre samarbejdspartnere.

Tilmelding

Tilmeldingen foregår enten direkte til os eller til vores formidler (f.eks. en forening, et netværk eller af en person på vegne af flere deltagere). Tilmeldingen er bindende for både kunde og rejsebureau, så snart depositum er betalt. Betales depositum ikke inden for den angivne frist, bortfalder aftalen. Dog vil en for sen indbetaling af depositum være gyldig, såfremt vi efterfølgende skriftligt bekræfter tilmeldingen. Indbetales depositum af en formidler, hæfter rejsebureauet først for aftalen i det øjeblik, vi selv modtager depositumet. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden at have læst og accepteret disse forretningsbetingelser samt fakturaen og den pågældende rejses program.

I forbindelse med tilmelding er det meget vigtigt, at kunden angiver sit navn korrekt, det vil sige nøjagtigt som det står i vedkommendes pas. Ved forkert angivelse af navn kan udstedte visa og flybilletter være ugyldige. Alle udgifter i forbindelse med navneændring eller køb af nye flybilletter og visa, der skyldes forkert opgivet navn, påhviler alene kunden, ligesom det kan medføre et administrationsgebyr fra rejsebureauet.

Det er ligeledes vigtigt, at kunden med det samme informerer rejsebureauet, hvis denne ikke har dansk pas eller har dobbelt eller ikke dansk statsborgerskab. Dette kan have stor betydning for f.eks. visumprocedurer.

Nægtes en kunde adgang til et fly eller indrejse i et land på grund af forkert angivet navn, pas eller statsborgerskab, påhviler de deraf afledte udgifter kunden alene. Kunden kan i sådanne tilfælde ikke kræve kompensation af rejsebureauet for tab af hele eller dele af rejseprogrammet som følge heraf.

Depositum og betaling

Ved tilmelding betales et depositum. Depositummet udgør normalt 3.000 kr., men kan på enkelte rejser være større. På rejser, hvor prisen per person er 20.000 kr. eller mere, vil depositummet udgøre 5000 kr.

Restbeløbet skal normalt betales to måneder før afrejse, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende.

Disse særlige forhold vil typisk være, at vi på nogle rejser skal forudbetale vores leverandører tidligt. Det kan f.eks. skyldes opkøb af tog- eller flybilletter, der skal ske i god tid inden rejsen. Det kan også skyldes tidlige betalingsfrister i forbindelse med højtider.

Ved tilmelding senere end fristen for indbetaling af restbeløbet, opkræves det samlede beløb med det samme.

Overholder kunden ikke fristen for indbetaling af restbeløb, kan det medføre prisstigninger på rejsen som følge af ekstraomkostninger til dyrere flybilletter o.l. Betaling kan ske ved bankoverførsel i netbank eller ved kontant indbetaling. Rejsebureauet tager desuden imod betaling med debit- eller kreditkort, hvis man møder op på kontoret. Ved betaling med debit- eller kreditkort pålægges et gebyr på 1,95% af rejsens pris. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at rejseforsikringer, der er knyttet til kreditkort ofte ikke træder i kraft, hvis rejsen ikke er betalt med pågældende kort. I sådanne tilfælde anbefaler vi kunden at købe rejse- og afbestillingsforsikringer andetsteds.

Rejsens pris dækker de services, der er beskrevet i rejseprogrammet. Med mindre andet er angivet, dækker grundprisen indkvartering i delt dobbeltværelse eller dobbeltkahyt. Ekstraudgifter til eneværelse beskrives i rejseprogrammet og vil fremgå af fakturaen.

Prisændringer

Bifrost Rejser forbeholder sig ret til at hæve og sænke rejsens pris. Kunder, der har indbetalt et større beløb for rejsen end andre eller et beløb større end rejsens nuværende pris, har ikke krav på at opnå en plads på rejsen til den billigere pris.

Bifrost Rejser forbeholder sig ret til at forøge prisen på en allerede købt rejse med op til 10% som følge af forhold, som rejsebureau ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd. Det kan f.eks. skyldes forhøjede skatter, afgifter eller oliepriser, gebyrer for visse tjenesteydelser - herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter, forhøjede fly- og biltransportpriser samt ændrede valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er brugt i forbindelse med fastsættelse af rejsens pris. Øges prisen med mere end 10%, kan kunden kræve i stedet at afmeldes rejsen og få sine indbetalte penge retur. Dette skal ske skriftligt og umiddelbart efter, at kunden er blevet gjort opmærksom på prisforhøjelsen. Prisforhøjelse skal varsles senest 20 dage før afrejse.

Overdragelse

Det er muligt at overdrage sin rejse til enhver, der opfylder betingelserne for at deltage på den pågældende rejse. Overdragelse er dog kun muligt i det omfang det kan lade sig gøre at skaffe plads til den nye deltager på rejsen, dvs. i fly, på hotel mm. samt at den nye deltager kan nå at få lavet visum, hvis dette er påkrævet.

Alle ekstraudgifter i forbindelse med overdragelse påhviler den oprindelige kunde. Hertil kommer et ekspeditionsgebyr på 500 kr. fra Bifrost Rejser. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at der ofte gøres brug af flybilletter, der ikke kan navneændres, hvilket typisk vil medføre, at man skal påregne udgifter til en ny flybillet. Betyder overdragelsen af en rejse, at den oprindelige kundes tidligere rejsekammerat går fra at skulle bo i et delt dobbeltværelse til at skulle bo i eneværelse eller alene i et dobbeltværelse, vil det påhvile den oprindelige kunde, altså kunden der overdrager sin rejse, at betale eventuelle merudgifter i den forbindelse.

Efter overdragelse hæfter den nye kunde for betaling af restbeløb samt eventuelle ekstraomkostninger, f.eks. i forbindelse med eneværelsestillæg. Ønsker man at overdrage sin rejse, skal rejsebureauet skriftligt gøres opmærksom herpå senest en måned før afrejse. I tilfælde hvor visum er påkrævet på rejsen, sættes fristen til samme dag som indbetaling af restbeløbet, dvs. to måneder før afrejse, så der er tid til at gennemføre visumbehandlingen.

Afbestilling

Med mindre andet er skriftligt aftalt gælder følgende:

Ved annullering før indbetaling af restbeløb, mister kunden det indbetalte depositum.

Ved annullering efter indbetaling af restbeløb eller ved annullering på eller efter datoen for betalingsfristen af dette, mister kunden hele beløbet. I tilfælde hvor afbestillingen sker på et tidspunkt, hvor betalingsfristen er overskredet men beløbet ikke er blevet rettidigt indbetalt, hæfter kunden altså stadig for rejsens fulde beløb.

Misligholder kunden sin del af aftalen ved ikke at indbetale restbeløbet på forfaldstidspunktet, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. De samme regler vil her gælde som ved afbestilling, og kunden vil således skulle hæfte for rejsens fulde beløb.

I tilfælde hvor dele af et pakkearrangement er behæftet med andre betalingsfrister end selve rejsen, vil disse være gældende. Dette kan f.eks. gælde tilkøb eller udgifter i forbindelse med forlængelse af en rejse. Sådanne betalingsfrister vil altid tilgå kunden skriftligt i programmet, på en faktura eller i andet materiale. Ubenyttede ydelser refunderes ikke, hverken helt eller delvist.

Afbestilling i forbindelse med akut opstået sygdom

Det anbefales, at man i forbindelse med køb af rejsen tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i forbindelse med afbestilling på grund af akut opstået sygdom samt død eller ulykkestilfælde hos kunden selv eller dennes nærmeste familie.

Ønsker man at aktivere sin afbestillingsforsikring, vil forsikringsselskabet typisk kræve, at Bifrost Rejser bekræfter, at kunden har været tilmeldt rejsen, samt redegør for det fulde beløb, kunden har betalt eller forpligtiget sig til at betale rejsebureauet. Vi vil selvfølgelig sørge for at sende kunden et sådan dokument. Indsender kunden ikke alle påkrævede dokumenter til forsikringsselskabet, eller skyldes afbestillingen andre årsager end dem, der er dækket af forsikringspolicen, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler i kraft. Har kunden ikke tegnet en gyldig afbestillingsforsikring, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler i kraft.

Det er kundens ansvar at have kendskab til forsikringspolicens betingelser. Bifrost Rejser kan være behjælpelig med at skabe kontakt til et forsikringsselskab, men vi optræder i så fald kun som formidler, og bærer intet ansvar i sager mellem kunden og forsikringsselskabet.

Udeblivelse

Kunder der går glip af dele af eller hele rejsen, fordi de ikke møder op på aftalte mødesteder til aftalt tid, vil ikke kunne få hverken hel eller delvis refundering af deres rejse. Dette gælder også, hvis forsinkelsen skyldes, at et fly eller et andet transportmiddel, der skulle bringe kunden til mødestedet, bliver forsinket eller aflyst – medmindre denne transport er bestilt gennem Bifrost Rejser.

Nægtes en kunde adgang til et fly eller et andet transportmiddel eller indrejse i et land på grund af forkert angivet navn, pas eller statsborgerskab eller på grund af ugyldigt eller manglende pas eller andre nødvendige rejsedokumenter, kan kunden ikke kræve kompensation af rejsebureauet for tab af hele eller dele af rejseprogrammet som følge heraf.

Ændringer af program

Det kan forekomme, at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som rejsebureauet ikke kan holdes ansvarlige for.

Sker en ændring af afrejse- og hjemrejsedatoer alene på Bifrost Rejsers foranledning, vil kunden blive tilbudt at blive afmeldt rejsen eller få sin tilmelding rykket over på en anden rejse.

Undervejs på en rejse kan der opstå uventede situationer, der gør, at rejseplanen må ændres. Disse beslutninger træffes af rejselederen på stedet. Hvis en del af rejseprogrammet må ændres eller udgå på grund af force majeure eller force majeure-lignende situationer, kan rejsebureauet ikke gøres økonomisk ansvarligt for det.

Erstatning af rejseleder

Bliver rejselederen syg eller er vedkommende på anden måde forhindret i at deltage på rejsen, forbeholder rejsebureauet sig ret til at erstatte denne med en anden rejseleder med tilsvarende kvalifikationer.

Programændringer på krydstogter

På krydstogter er vi underlagt vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer, som er uden for vores indflydelse. Sådanne ændringer kan f.eks. skyldes vejr, tidevand eller skibets tilstand. På krydstogter tager vi derfor det særlige forbehold, at tidsplaner, udflugter og lignende kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan betragtes som fejl eller mangler, og Bifrost Rejser kan derfor ikke drages til ansvar for dem efter ”Lov om Pakkerejser”.

Ændringer af forhold omkring programpunkter arrangeret uden om rejsebureauet

Bifrost Rejser påtager sig intet ansvar for programpunkter, som kunden selv har arrangeret. Dette gælder også, hvis Bifrost Rejser foretager ændringer i rejseprogrammet, så sådanne individuelle programpunkter kommer til at ligge samtidig med rejseprogrammet og derved umuliggøres.

Køber kunden ekstra arrangementer hos en tredjepart, der også fungerer som Bifrost Rejsers repræsentant (f.eks. et hotel eller et krydstogskib), men uden om rejsebureauet, påtager vi os heller intet ansvar for gennemførslen af dette.

Aflysning

Bifrost Rejser kan aflyse en rejse hvis enten der er for få tilmeldte eller hvis udefra kommende omstændigheder, som vi og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på, tvinger os til det (force majeure og force majeure-lignende tilstande). I disse tilfælde refunderes rejsens fulde pris. Kunden har herudover ikke krav på erstatning. Aflysning af en rejse vil typisk ske, hvis Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til det pågældende område eller hvis situationen medfører, at flytrafikken dertil indstilles. Vi følger løbende udenrigsministeriets rejsevejledning, men vi er ikke forpligtet til at aflyse eller ændre en rejse, fordi der sker en ændring af rejsevejledningen – medmindre som nævnt at alle rejser til området frarådes. I den forbindelse skal det nævnes, at udenrigsministeriet i nogle tilfælde fraråder alle rejser til dele af et land men ikke til andre. Går rejsen til områder, hvortil alle rejser ikke frarådes, og finder vi i øvrigt ikke grund til at aflyse rejsen, vil rejsen blive gennemført.

Aflyser Bifrost Rejser en rejse, kan kunden frit vælge mellem at få overført sin indbetaling til en anden rejse eller at få pengene retur.

Rejseforsikring

Bifrost Rejser kræver, at deltagere på vores rejser har en gyldig rejseforsikring. Det er kundens eget ansvar at tegne en sådan forsikring. Vi anbefaler, at man tegner forsikring med den højest mulige dækning mod omkostninger i forbindelse med sygdom, ulykke, hjemtransport, ansvar, bagage mm. Rejsebureauet påtager sig ingen udgifter i forbindelse med sygdom, ulykke, hjemtransport, ansvar, mistet bagage eller andet, der ikke dækkes af kundens forsikringsselskab, eller som der ikke er tegnet forsikring imod.

Bifrost Rejser anbefaler desuden, at vores kunder tegner en afbestillingsforsikring, så de er dækket, hvis de inden afrejse må afbestille rejsen på grund af akut opstået sygdom samt død eller ulykkestilfælde hos kunden selv eller dennes nærmeste familie. Vær opmærksom på, at afbestillingsforsikringer skal købes i forbindelse med bestilling af rejsen – senest samtidig med indbetaling af depositum. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for bestilling af rejseforsikring, hvis man lider af kroniske sygdomme, eller hvis man er ældre – typisk hvis man er 70 år eller derover.

Bifrost Rejser giver i forbindelse med bestilling af rejsen kunden oplysninger om, hvor denne kan tegne hhv. rejse- og afbestillingsforsikring.

Det er kundens ansvar at sørge for at medbringe det blå sygesikringskort på alle rejser.

Pas og visum

Det er kundens pligt at sørge for at medbringe et gyldigt pas på rejsen. På mange destinationer kræves det, at passets udløbsdato skal være mere end seks måneder efter hjemrejsedatoen, for at passet betragtes som gyldigt.

Bifrost Rejser vil altid gøre kunden opmærksom på, hvis visum er påkrævet for at gennemføre en rejse, samt hvordan man får dette visum. På nogle destinationer vil man skulle sende sit pas til Bifrost Rejser i forbindelse med visumansøgningen; på andre vil man skulle sende det til en af vores samarbejdspartnere. I begge tilfælde er det kundens ansvar, at få indsendt sit pas til visumbehandling i tide. Bifrost Rejser kan ikke holdes økonomisk ansvarlig, hvis en kunde ikke kan deltage på dele af eller hele rejsen, fordi denne ikke har sørget for at søge om visum inden for den angivne tidsfrist.

Hvis kunden ikke er dansk statsborger, eller har dobbelt statsborgerskab og rejser på et pas, der ikke er dansk, er det kundens ansvar at undersøge hvilke krav der måtte stilles ham eller hende i forbindelse med ansøgning om visum. Kunden skal desuden oplyse rejsebureauet om sit statsborgerskab. De samme regler gælder for udlændinge, der rejser med dansk fremmedpas.

Bliver en kunde afvist ved en grænse uden at have oplyst Bifrost Rejser om, at han eller hun ikke rejser på almindeligt dansk pas, kan rejsebureauet ikke gøres økonomisk ansvarligt.

På rejser til USA gælder en lang række ekstra krav for den rejsende. Det er i denne forbindelse kundens ansvar at opnå de nødvendige tilladelser og godkendelse for indrejse. Dette gælder også ved mellemlandinger og overflyvninger af amerikansk territorium - herunder ESTA, som danske statsborgere kan udfylde på www.esta.dk, og APIS og Secure Flight-kravene.. Vi gør opmærksom på, at USA besidder territorium ud over de 50 stater, hvor disse regler også gælder (f.eks. er De Dansk Vestindiske Øer amerikansk territorium). Bifrost Rejser vil genre hjælpe med råd og vejledning i forbindelse med ESTA-ansøgninger.

Vaccination

Bifrost Rejser påtager sig intet ansvar i forbindelse med kunders valg og fravalg af vaccination. Vi anbefaler altid, at man kontakter sin læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for at undersøge, hvilke vaccinationer der anbefales på rejsen. Vær opmærksom på, at enkelte vacciner kan være påkrævet for at få tilladt indrejse i nogle lande. Der er f.eks. flere lande, hvor gul feber-vaccine er påkrævet. Bifrost Rejser påtager sig intet økonomisk ansvar i forbindelse med, at en kunde nægtes indrejse i et land og derved går glip af dele af eller hele rejsens program.

Særlige ønsker

Bifrost Rejser noterer altid gerne ønsker om specielle værelser, allergier, diabetikerkost og lignende, og videregiver disse til vores underleverandører. Rejsebureauet kan dog ikke stilles økonomisk ansvarlige for, hvis disse ønsker ikke bliver efterlevet.

Bifrost Rejser noterer gerne bonusnumre i de tilfælde, hvor disse kan registreres i forbindelse med køb af flybilletterne, og hvor vi har fået informationerne inden købet. Rejsebureauet påtager sig dog intet ansvar for, at de pågældende bonuspoints bliver registreret.

Hvis kunden ønsker det, vil Bifrost Rejser ofte gerne ændre hans eller hendes ud- eller hjemrejsebillet, så rejsen forlænges mod et gebyr på 500 kr. samt eventuelle ekstraudgifter, der måtte være i forbindelse med ændringen. Dette afhænger dog af, hvorvidt Bifrost Rejser selv ligger inde med en billetreservation samt om mulighederne for at ændre dato på billetten. Det er kundens eget ansvar at støde til gruppen, hvis han eller hun er ankommet tidligere, ligesom det er kundens eget ansvar at nå til lufthavnen i tide i forbindelse med hjemrejsen, hvis denne ligger senere end gruppens.

Bifrost Rejser påtager sig intet ansvar i forbindelse med transport, overnatninger og andre aktiviteter, der ikke er booket hos os.

Opførsel på rejsen

Kunden skal rette sig efter de gældende bestemmelser hos Bifrost Rejser og alle underleverandører, f.eks. lufthavne, transportmidler, hoteller mv. Kunder skal optræde på en måde, hvor de ikke får andre rejsedeltagere til at føle sig generet. I grove tilfælde kan det medføre, at kunden bortvises fra den videre deltagelse i rejsen af rejsebureauet selv eller dennes repræsentant. I sådanne tilfælde må kunden selv sørge for hjemrejse samt alle øvrige merudgifter, bortvisningen måtte medføre, uden ret til kompensation for disse udgifter eller mistet program.

Rejsedokumenter

Flybilletten udleveres i lufthavnene sammen med en deltagerliste og det endelige program. Rejser man med tilslutningsfly eller er der ikke aftalt et fast mødested og –tid, fremsendes materialet i god tid inden rejsen.

Det er kundens ansvar at kontrollere, om alle rejsedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte, samt at navnet på flybilletter og visa stemmer fuldstændig overens med det, der står i passet. Bifrost Rejser påtager sig intet ansvar for fejl i rejsedokumenter. Opdager man som kunde fejl i et rejsedokument, skal man hurtigst muligt kontakte Bifrost Rejser, så vi kan prøve at finde en løsning på problemet.

Flyrejsen

Det er kundens ansvar, at han eller hun har afsluttet check in i god tid inden flyrejser. Kunden skal selv sørge for at gøre opmærksom på sig selv i køen, hvis vedkommende fornemmer, at han eller hun kan komme i tidspres og måske ikke nå flyet.

Vi gør opmærksom på, at flyselskaber har ret til at ændre deres flytider og afgangsgates. Det er der er vigtigt, at kunden sørger for løbende at holde sig orienteret om afgangstid- og sted på oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet, hvis der opstår tvivl. Bifrost Rejser bærer intet ansvar, hvis kunden ikke opdager en sådan ændring, og derfor ikke når et fly. Vi bærer heller intet ansvar for, hvad dette kan medføre af følgevirkninger i form af tabte billetter til videre rejse eller andet.

Flyforsinkelse

Ved en eventuel flyforsinkelse, aflysning eller overbooking kan flypassageren have ret til en økonomisk kompensation efter EF Forordning 261-2004. I sådanne tilfælde kan Bifrost Rejser ApS videregive nødvendige personoplysninger til relevante tredjeparter, der herefter kontakter den forsinkede flypassager og tilbyder at indhente kompensation efter EF Forordning 261-2004.

Reklamation

Oplever du mangler på rejsen, skal du med det samme orientere rejselederen, så han har mulighed for at rette op på manglerne. Kan rejselederen ikke løse problemet, skal rejsebureauet kontaktes på telefon +45 28 26 36 38 (uden for åbningstid bruges +45 29 72 82 32). På individuelle rejser uden rejseleder, skal du i stedet straks orientere vores samarbejdspartner på stedet (f.eks. hotel, chauffør eller lokalguide). Kan denne ikke løse problemet, skal rejsebureauet kontaktes på telefon +45 28 26 36 38 (uden for åbningstid bruges +45 29 72 82 32). Der modtages ikke reklamationer over uensartede værelser. Reklamerer du ikke straks, som beskrevet ovenfor, kan du miste retten til at klage over manglerne (jf. pakkerejselovens § 26).

Ved uenighed mellem rejsebureauet og kunden vedrørende mangler på rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte (telefon 45 46 11 00).

Værneting og lovvalg

Klager, der ikke kan afgøres af Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø-og Handelsretten i Danmark. Eventuelt søgsmål mod Bifrost Rejser skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Bifrost Rejsers ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vores leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly‐, skibs‐ og togtrafik. For flytrafik gælder Warszawa-konventionen; for skibstrafik gælder Athen-konventionen; for togrejser gælder COTIF/CIF-konventionen.

Opdateret 4. maj 2018